Verksamhetsberättelse 2017

 ”Det är bättre att skjuta löst på mål än hårt utanför!”

 

 

Styrelsen avlägger härmed följande berättelse för sitt arbete under 2017

Styrelsens sammansättning, vald vid årsmötet den 23 mars 2017

 Ordförande – Bertil Månsson

 Ledamöter

 • Erwin Apitzsch, vice ordförande
 • Christer Ljungquist, sekreterare och kassör
 • Björn-Anders Larsson
 • Johan Östlund
 • Marianne Lager
 • Magnus Feldt

Suppleanter

 • Jan Hall
 • Lars Olsson

 Valberedning

 • Lars-Erik Hultgren, ordförande

Revisorer

 • Mats Andersson
 • Hasse Rasmusson
 • Jonny Nilsson (suppleant)

 

Verksamheten 2017

PIL har under året haft 53 medlemsföreningar. Listan på medlemsföreningar finns i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen finns som separat bilaga. PIL har under året varit medlem i Sveriges Föreningar samt Skånes Föreningar Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Vår bas har varit Föreningarnas Hus, Bytaregatan 6, där vi hyrt ett litet mikrokontor för 300kr per månad och då haft tillgång till konferensrum och andra faciliteter. PIL har också haft möten på Ideon Lund samt på Scandic Star Hotel där vi också haft förmånen att ha tillgång till fria möteslokaler. Styrelsen har dessutom haft ett antal informella inte protokollförda möten/kontakter via mail och telefon samt med Kultur- och Fritidsförvaltningen i aktuella frågor.

Nedan redovisas några av de aktiviteter och händelser under året där styrelsen tagit en aktiv roll när det gäller att se till idrottens möjligheter att kunna utvecklas i Lunds kommun.

Den danska Idrottens Anläggningsfond

Styrelsen genomförde 30 augusti 2017 en intressant endags studieresa till den danska Idrottens Anläggningsfond i Köpenhamn. Där fick vi en fyllig redogörelse för hur danska staten skapar delfinansiering för nya idrottsanläggningar i samverkan med landets kommuner och idrottsföreningar. Samtidigt deltar denna fond i analyser av behov och funktioner inför den nya anläggningen. Vi fick se flera exempel på multifunktionella anläggningar där lek och träning kan utföras. Vi såg bilder och ritningar på aktivitetscentra förenade med skolor, bibliotek etc. De nya investeringarna i idrottsanläggningar de kommande årtiondena kan skapas med bättre ekonomi genom att många idrotter och funktioner delar på samma investering i en anläggning. Vi rekommenderar Lunds Kommun och föreningarna att studera goda exempel i Danmark inför fortsatta nybyggen i det växande Lund.

Bornholm – ett exempel på social samverkan

PILs styrelse erbjöds fyra platser på en gemensam skånsk resa 26-27 oktober 2017. Arrangör för resan var Skånes Föreningar (SF här).

Under bussresan på Bornholm fick vi tillfälle att reflektera över vad lokal samverkan kan betyda i Lund generellt och i dess byar. Vi vet ju att det alltid funnits lokala initiativ även i Lund men Borgholms ”budskap till oss” är ännu starkare. Där är det en mycket konkret styrning och utveckling i de lokala 90-talet byar. De finansieringar som byarna erhållit i sina projekt är de vi ser i Sverige med ESF, Leader, Regionala tillväxtprogram mm. Byarnas (Dalby, Veberöd, Genarp mm) utveckling sker ofta med lokalt föreningsdeltagande. Lund behöver troligen mer IOP, PPP och nu lokala ÖK för framtidens idrottsanläggningar och i utvecklingen av bredd och folkhälsa. Idrotten i Lund med tre idrottsstrategier: elit (1), RF-organiserad breddidrott (2) och familjers egen motion och sport (3) kan stödjas genom den nya ÖK-processen men på olika sätt och med olika partners. Det kan gälla mer omfattande projekt för bredd och t ex idrott hela livat och folkhälsa.

Temakväll 31 maj 2017, Kultur- & Fritidsnämnden möter idrottsrörelsen

Kultur- & Fritidsnämndens presidium, Elin Gustafsson (S), Peter Bergwall (MP) och Birger Swahn (M), träffade ett 30-tal ledare från idrottsföreningarna i Lund. Elin Gustafsson, ordförande i K&F-nämnden, startade temakvällen med ett inledningsanförande, i vilket hon uttryckte tacksamhet för initiativet till temakvällen och förhoppning om ett givande samarbete. Därefter vidtog diskussioner i tre grupper med deltagande av politikerna från K&F, idrotts- och kulturföreningarna.

Teman för kvällen var: 1) Lokaler och anläggningar, 2) Ekonomiskt och personellt stöd från K&F och 3) Övriga frågor. Lokaler och anläggningar tilldrog sig största intresse. Flera idrotter har för få lokaler i förhållande till efterfrågan. Föreningarna måste bli bättre på att utnyttja lokalerna på ett effektivt sett till exempel genom att dela träningstid med en annan förening. Elin Gustafsson ville ha en tydligare kommunikation med föreningarna och menade att skolorna kanske kan släppa till idrottshallarna lite tidigare så att tider frigörs för yngre idrottare.

När det gäller ekonomiskt och personellt stöd framfördes önskemål om att Lunds kommun måste bli en mycket bättre ”eventstad” när det gäller idrott. Vidare efterlystes bättre rutiner för redovisning av LOK-stödet och lokalhyran i syfte att spara arbete för såväl förening som förvaltning.

Under övriga frågor diskuterades en bättre kommunikation mellan föreningarna och nämnden respektive förvaltningen. Snabba svar på skrivelser från föreningarna efterlystes liksom möjligheten för idrottsföreningarna att driva verksamheten helt eller delvis själva. Det bör skapas en kunskapsbank på nätet för olika aspekter och konkreta åtgärder i idrott, vilket bör leda till en mer konstruktiv dialog mellan föreningarna, PIL och kommunen. Det framfördes att ett lugnare diskussionsklimat leder till mer tillit och på sikt bättre utformning av verksamheter. Temakvällen avslutades med en redovisning och sammanfattning från grupperna. Politikerna var mycket nöjda och såg fram emot fler träffar i ett positivt och samarbetsinriktat klimat.

Lunds Överenskommelse – 29 oktober 2017

En samverkan mellan den offentliga sektorn och det civila samhället är nödvändig för att utveckla vårt samhälle. Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för en stark demokrati. Syftet med överenskommelsen är att främja samverkan och utveckling av det civila samhället genom att anta en gemensam värdegrund, lyfta fram ett antal viktiga principer för samverkan och även att vardera parten gör åtaganden som främjar utvecklingen av det civila samhället.

På initiativ av PIL och LIPS (Lunds ideella föreningars paraplyorganisation) gick startskottet för Lunds Överenskommelse den 29 oktober med en workshop. Omkring 130 personer från 70 föreningar och politiker och tjänstemän från kommunen deltog. En styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter för de politiska partierna och den ideella sektorn ska nu se till att processen till en formell överenskommelse sker på ett ändamålsenligt sätt och förhoppningsvis inte tar alltför lång tid att genomföra. PIL representeras i styrgruppen av Erwin Apitzsch och i arbetsgruppen av Marianne Lager.

Lunds Idrottsfest – 10 mars 2017

Två hundra personer fanns på plats när Idrottsfesten, den femte i ordningen, ägde rum på Scandic Star Hotel i Lund. Som vanligt var det mingel och mat som inledde festen innan det var dags för underhållning och prisutdelningar i Uardasalen.

Priser som delades ut till ledare och aktiva för idrottspresentationer år 2016

Årets Idrottskvinna Anna Lagerquist- LUGI Handbollsförening
Årets Idrottsman Jonas Lund-Söderskogs IF
Årets Tränare/Ledare   Alessia Bommarco-LUGI Gymnastik
Årets Ungdomstränare Anders Persson-Lunds BK
Årets Eldsjäl Michael Erenius-LUGI fäktning
Årets Förening SK Lundia
Årets Ungdomsförening Södra Sandby IF
Årets Lag Lugi Vattenpolo damer
Årets Rookie/Nykomling Theodor Orban-Lödde kanotklubb
Årets Guldpil Emme Adebo – LUGI Handboll

Kultur- och Fritidsnämnden i Lunds kommun delade ut följande priser och stipendier:

Lundapokalen – Lunds Volleybollklubb

Ungdomsledarstipendium

 • Matilda Persson-Dalby Gymnastik
 • Joakim Andersson Värpinge IF
 • Torbjörn Lundberg-Scoutkåren Finn
 • Madeleine Dahl-Friluftsfrämjandet
 • Johan Kannesten-Friluftsfrämjandet

Idrottsstipendium

 • Freya Orban-IFK Skåne Skiteam
 • Alfred Jönsson-LUGI Handboll
 • Hanna Blomstrand-LUGI Handboll
Idrottens Dag i Lund, den 30 september 2017

Många åskådare i täta led uppskattade de unga idrottsutövarnas prestationer på Stortorget under lördagen. Många kontakter togs med deltagande föreningar.

Föreningar som deltog: ATL, Friskis & Svettis, Lunds FF, Lunds Orienteringsklubb, LUGI Gymnastik, Lund Cricket Club, Lunds Civila ryttarförening, SK Poseidon, Björnstorps IF, Lunds BK och SK Lundia. En del klubbar hade aktiviteter på Stortorget och en del på sin hemmaplan.

Idrottens Dag är ett samarrangemang mellan PIL och Kultur- och Fritidsförvaltningen i Lunds kommun.

Föreningarnas Hus i Lund

Föreningarna Hus drivs av den ideella föreningen Föreningarnas Hus i Lund. Genom ekonomiskt stöd från Lunds Kommun kan föreningslivet i Lund erbjudas möjlighet till gemensamma kontors-, mötes- och kanslilokaler på Bytaregatan i centrala Lund. Föreningen är initierad av de två paraplyorganisationerna LIPS och PIL. Föreningarnas Hus invigdes 21 mars 2017.

Under 2017 var det få föreningar som hyrde lokal i Föreningarnas Hus. Från idrottsföreningarna var intresset minimalt. Detta har varit en stor besvikelse. Framtiden för Föreningarna Hus kommer att bestämmas i början av 2018.

Övrigt

Sveriges Föreningars årsmöte

Den 11 mars 2017 deltog PIL i Sveriges Föreningars årsmöte i Stockholm. Erwin Apitzsch representerade PIL. Erwin är tillika vice ordförande i Sveriges Föreningar.

Sveriges Föreningars höstkonferens

Den 14 -15 oktober 2017 deltog PIL, representerad av Erwin Apitzsch, vid Sveriges Föreningars höstkonferens i Borås. Följande teman presenterades:

 • Jämställt föreningsliv

Hur man kan arbeta för att skapa ett inkluderande klimat i sin förening utifrån flera perspektiv.

 • Föreningsdöden – har vi någon framtid?

Goda exempel från föreningar som lyckats – hur föreningslivet kan stödjas och tips om hur föreningar kan dra nytta av sociala medier.

 • Överenskommelsen

Hur ser det ut i nuläget. Vilka kommuner har lokala överenskommelser med den idéburna verksamheten t ex sociala sammanslutningar och föreningslivet och hur det ser ut i Borås Stad just nu.

 • Trygghet för alla medlemmar och utövare

Presentation av ett utbildningsprogram skapat av scoutrörelsen men också anpassat till vilken förening som helst för att trygga bemötandet av medlemmar och ledare. Beskrivning av hur Borås Stad jobbar för att alla föreningar skall certifiera sig och sedan jobba vidare som en trygg och säker organisation.

Serveringstillstånd

PIL har ett fortsatt serveringstillstånd i Idrottshallen/Högevall (konferenslokalen) som tills vidare kan användas av alla medlemsföreningar i samband med arrangemang. Lokalen bokas via Kultur- & Fritidsförvaltningen.

Mer om PIL hittar du på sociala medier

Vår hemsida finns på www.pil-i-lund.se . Huvudansvarig för vår hemsida är Magnus Feldt. Vi tar gärna emot kommentarer till förbättringar. PIL hittas också på Facebook med en egen ”portal” och den börjar nu få riktigt många besökare. Här går det också att hitta information och inlägg om vår verksamhet. Marianne Lager är det som ser till att löpande lägga ut info om PIL på Facebook.

Ett stort tack till

Kultur- och Fritidsnämnden, dess förvaltning och kommunstyrelsens ledamöter samt våra medlemsföreningar och sponsorer för ett mycket gott samarbete under 2017. Tillsammans skall vi göra Lund till Sveriges föreningsvänligaste och mest jämställda idrottskommun, senast 2019, inom ramen för det politiska handlingsprogrammet.

 PIL: s styrelse vill tacka alla föreningar som varit medlemmar under 2017 och det förtroendet vi haft att verka i idrottens anda.

För PIL 2018-03-22

Styrelsen

 

 

En till WordPress-webbplats