En separat Idrottsnämnd

PILs förslag att dela Kultur- och fritidsnämnden i två nya nämnder

Den nya organisation som PIL föreslår innebär att idrotten skulle få den plats i kommunens framtida expansion, som den verkligen förtjänar och det skulle i mycket hög grad bidra till att ytterligare synliggöra Lund som en än attraktivare kommun att bosätta sig i.

Den nya organisation som PIL föreslår innebär att idrotten skulle få den plats i kommunens framtida expansion, som den verkligen förtjänar och det skulle i mycket hög grad bidra till att ytterligare synliggöra Lund som en än attraktivare kommun att bosätta sig i.

I de mätningar som varje år genomförs för att mäta kommunernas nivå inom olika verksamhetsområden ser vi att Lunds kommun oftast hamnar väldigt högt i ranking när det gäller bland annat skolor och kultur, vilket naturligtvis är mycket positivt, medan det är tvärtom när det gäller idrotten. Lund behöver därför en mer fokuserad ledning när det gäller att se idrotten som en viktig del i den framtida utvecklingen av kommunens attraktionskraft.

Uppdelning i två nämnder

PIL föreslår att Kultur- och fritidsnämnden delas upp i två nämnder:

 • Idrotts- och fritidsnämnden
 • Kulturnämnden (med Bibliotek)

Viktiga fördelar uppnås

 • Ansvarsområdena blir klarare inom respektive nämnd. Alla i till exempel idrotts- och fritidsnämnden är ansvariga för idrottsfrågor.
 • Kompetensen blir specifik inom respektive nämnd eftersom tjänstemännen inte behöver ha kunskap om olika områden. Fokus är helt och hållet inom nämndens ansvarsområde.
 • Separata budgetar tydliggör vilka medel som är tillgängliga inom respektive område och vilka utgifter de olika nämnderna har. Ekonomiredovisningen från kansliet ska separeras så att varje nämnd kan se sitt eget resultat.
 • Respektive verksamhetschef tillsätts med specialistkompetens inom sitt område.
 • Båda verksamhetscheferna och kanslipersonalen bör sitta i lokaler på samma adress för att utnyttja alla synergieffekterna.
 • Kansliet bör ha en kontorschef som har ett helhetsgrepp över lokaler, HR, tekniskt behov etc.
 • Kanslifunktionen förbättras, vilket innebär att verksamhetschefen får mer tid till att besöka idrottsföreningar och därmed få direktkontakt, vilket idag inte hinns med.
 • Vid vissa tillfällen kan nämnderna göra gemensamma projekt.
 • Idrottsnämnden fattar beslut om verksamhetens inriktning, mål och budget, men tjänstemännen bör fortsättningsvis ha stor frihet i att ta beslut och driva verksamheten.
 • Enklare för föreningarna att kontakta ansvariga inom respektive nämnd då ansvarsområdena är tydliga.
En kraftfull besparing

Detta förslag från PIL innebär i korthet att nuvarande Kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun delas in i två politiska nämnder men att de kan hållas samman under en förvaltning, med kompetent personal, under ledning av en chef för respektive verksamhet.

Till nämndernas och verksamheternas förfogande finns en gemensam kanslifunktion under ledning av en kontorschef.

Förslaget innebär, enligt PIL en betydande besparing genom rationalisering och effektivisering med frigörande av resurser som i stället kan föras ut i verksamheterna.

PIL, som representant för idrottsrörelsen i Lund, vill se denna förändring genomförd snarast möjligt, dock senast i samband med valet 2022.

 

Lund 21 januari 2021

För Styrelsen i PIL

 

 

En till WordPress-webbplats