Verksamhetsberättelse 2020

”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet ”

RF – Verksamhetsidé

Styrelsen avlägger härmed följande berättelse för sitt arbete under 2020

Styrelsens sammansättning, vald vid årsmötet, digitalt, den 18 augusti 2020

Ordförande
Bertil Månsson

Ledamöter
Erwin Apitzsch, vice ordförande
Christer Ljungquist, sekreterare o kassör
Björn-Anders Larsson
Johan Östlund
Magnus Feldt
Marianne Lager

Suppleanter
Anders Janson
Anders Nåfält

Valberedning
Lars-Erik Hultgren, ordförande
Patrik Svensson
Adam Ledwon

Revisorer
Mats Andersson
Hasse Rasmusson
Bo Inge Eriksson (suppleant)

Verksamhetens mål och inriktning

Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lunds kommun stiftad den 1 december 1987 på initiativ av Lunds kommun. Huvudsyftet med PIL är att vara ett samlande organ för idrottsorganisationer, som är verksamma och registrerade i Lunds kommun.

Huvudmålen är att
• kunna erbjuda kommunens idrottsföreningar en starkare intressepart som ska kunna fungera som en ”remissinstans” med politiker och tjänstemän vid Kultur- och Fritidsförvaltningen.
• främja samarbetet mellan idrottsorganisationer, andra ideellt arbetande organisationer och näringsliv inom Lunds kommun
• medverka till och arbeta för ökat ekonomiskt stöd till idrottsorganisationer
• medverka till och arbeta för uppförande av anläggningar för idrottslig verksamhet
• synliggöra den samlade idrottsrörelsens kraft och sociala entreprenörskap

Verksamheten 2020

Så fort det gick och så annorlunda det blev!

När vi i mars 2020 ”drabbades” av denna covid-19 pandemi så trodde nog de flesta av oss att det var någon form av snabbt övergående säsonginfluensa, visserligen av en annan karaktär, men dock! Så blev det tyvärr inte och inte minst idrottsrörelsen har på olika sätt drabbats med restriktioner när det gäller träning och inställda tävlingar under hela året 2020 och det slutar tyvärr inte där.

Men idrotten har ändå visat på stor flexibilitet, inte minst alla tränare/ledares insatser under detta år och hur aktiva kunnat inordna sig i alla nya träningsrutiner och förhållningssätt. Från föräldrahåll har det också funnits en stor förståelse för detta.

Lunds kommun har genom Kultur- & Fritidsnämnden på ett flexibelt sätt anpassat möjligheterna för föreningslivet att kunna boka/avboka lokaler och i övrigt varit mycket lyhörda för föreningarnas önskemål och förutsättningar.

Nämnden har också tagit flera beslut som gagnat idrotten så att verksamheterna för ungdomar 7 – 20 år har kunnat fortgå utan att det fått ekonomiska konsekvenser. Det lokala aktivitetsbidraget har garanterats att utgå med minst samma belopp per förening som under år 2019. Ett extra bidrag på 2,5 miljoner har fördelats utifrån aktiviteter under 2019 och ytterligare 1 miljon har fördelats efter ansökningar från föreningarna, som en kompensation för inställda arrangemang.

PIL har aktivt drivit frågan om att extra resurser måste avsättas och hur en rättvis fördelning av dessa bör utformas.

Från RF har det kommit särskilda stöd som grundats på föreningslivets egna ansökningar.

PIL har under året haft 46 medlemsföreningar. Listan på medlemsföreningar finns i verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen finns som separat bilaga.

PIL har under året varit medlem i Sveriges Föreningar och Skånes Föreningar.

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

Nedan redovisas några av de aktiviteter och händelser under året där styrelsen tagit en aktiv roll när det gäller att se till idrottens möjligheter att kunna utvecklas i Lunds kommun.

Idrottspolitiskt program – Verksamhetsplan

I samråd med ansvarigt kommunalråd för idrottens frågor i Lunds kommun och ordföranden i K&F-nämnden, har PIL överenskommit att det senast under september 2021 kallas till ett samråd i dessa frågor som idrottens föreningar kommer att bjudas in.

Planeringsmöten med K&F förvaltningen och nämndens presidium

På grund av mötesrestriktioner har det varit begränsade möjligheter att hålla dessa möten. Några träffar har vi kunnat hålla i digital form. Därutöver har PIL deltagit i möten där frågor om principer för fördelning av tider på anläggningar och i hallar var huvudtema. Detta kommer också att inkluderas i den översyn som ska göras av bidrag och taxesättningar för lokaler.

Inventering av anläggningar – eftersatt underhåll samt kartläggning av föreningarnas önskemål om nya anläggningar

PIL har genom Marianne Lager, Anders Janson, Magnus Feldt och Björn-Anders Larsson gjort en inventering hos idrottsföreningar i Lunds kommun hur de upplever ett eftersatt underhåll på de kommunala anläggningar de har i sin verksamhet och samtidigt efterfrågat behovet av utökad kapacitet i form av nya anläggningar.

Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Syftet med överenskommelsen (ÖK) är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärares amt stärka idéburen sektorsroll som aktör i samhällsutvecklingen. PIL har representerats av Erwin Apitzsch och Marianne Lager i kommunens arbetsgrupp för ÖK och lämnat synpunkter på ”Samverkansplan för Lunds Överenskommelse 2020 – 2024”, som i slutet av året gick ut på remiss.

Skolidrottsföreningar i Lunds kommun

Björn-Anders Larsson har inlett en dialog med Lunds kommuns skolidrottsföreningar för att ta fram förutsättningarna för att få en samverkan med skolidrotten och idrottsföreningarna.

Tävlingsfri idrott

Vid Riksidrottsmötet 2015 beslutades att gå från triangel till rektangel dvs utöva idrott hela livet, antingen som tävlingsidrottare eller för att man tycker att det är kul att idrotta. De ungdomar som inte vill öka sin träningsdos från två till fyra gånger i veckan i tidiga tonåren, kan oftast inte fortsätta idrotta i sin förening då det inte finns någon verksamhet för dem som vill hålla på med idrott, men inte nödvändigtvis träna så ofta och inte vill tävla/spela seriematcher.

Då underlaget i de flesta föreningarna är för litet för att snabbt komma igång med Tävlingsfri idrott, tog PIL initiativet till att planera en sådan verksamhet med hela kommunen som upptagningsområde. Att starta en ny verksamhet är lättare i en ny organisationsform och likaså att rekrytera en helt ny typ av ledare – de som primärt är intresserade av idrott för rörelseglädjen.

Efter presentation i K&F- nämnden träffade PIL idrottschefen i januari och därefter var vi redo att starta verksamheten. Coronapandemin har resulterat i att projektet är vilande.

Temakvällar #Schysst idrott  –  2020

Under 2020 har vi haft två temakvällar med temat ”Inkludering”
Idrotten ska vara öppen för alla men vi stöter på problem ibland och då har idrotten ganska mycket kvar att lära.

Årets första temakväll: 6 februari: Idrott, funkis och inkludering
Denna träff var fysisk och vi var på Arenan i Lund.

Kvällens föreläsare var
Henrik Andersson – Vice ordförande DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet), från Helsingborg. Henrik pratar om sina erfarenheter inom funkis och idrott.
Anki Celander – Ordförande HIL (Helsingborgskooperativet Independent Living) samt Ombudsman för FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
Josefin Thorén – Projektledare för projektet: Fungera Mera
Anki och Josefin guidar oss igenom funkisnormer, hur idrotten inkluderar och bemöter denna målgrupp. Kvällen avslutades med diskussioner och frågor.

Temakväll två var digital den 12 nov 2020-Transinkludering
Idrotten är en arena där alla ska få plats och kunna delta på lika villkor. Under denna kväll fick vi ta del av personliga erfarenheter av att vara transperson inom idrotten. Vi diskuterade hur en kan arbeta traninkluderande i rikstäckande idrottsförbund, såväl som i lokala idrottsföreningar.

Medverkande
RFSL, Idrott för alla kroppar
RFSL besöker temakvällen för att berätta om projektet Idrott för alla kroppar. Projekt är ett samarbete mellan RFSL och ett antal svenska idrottsförbund med syfte att förbättra möjligheterna för transpersoner att ta del av idrotten.
Andi Malm, Före detta amatörboxare & idrottsaktivist
Andi Malm berättade om sina personliga erfarenheter av att vara transperson inom idrotten. Andi delade med sig av sina lärdomar och berättar om vilka hinder vi måste överkomma för att skapa en idrottsrörelse som är inkluderande för alla.
Crime city rollers Malmö
Crime city rollers, Malmös rollerderby lag bildades 2010 och har under åren varit framgångsrika i att skapa en transinkluderande idrottsförening. Under kvällen delade de med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Kvällarna arrangeras av RF-SISU, PIL i Lund, Kvinnojouren Lund och Lunds kommun för att belysa frågor som vi tror många föreningar behöver hjälp med.

Skånes föreningar

Skånes Föreningar, som PIL är medlem i sedan tre år, har som syfte att skapa samverkan mellan paraplyorganisationerna för föreningar och skapa kompetensutveckling.
PIL har genom Björn Anders Larsson under 2020 samverkat med Skånes Föreningar.

Sveriges Föreningar 2020

Sveriges Föreningar kompletterade under året Nyhetsbrevet, som tar upp extern information, med Medlemsinfo, som fokuserar på intern information. Syftet med båda informationskanalerna är att tipsa och stötta medlemsföreningarna om aktuella saker som kan underlätta verksamheten. PIL, genom Erwin Apitzsch, har ingått i styrelsen som vice ordförande.

Evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun

Under verksamhetsåret 2020 har PIL haft kontakter med Visit Lund AB vad gäller förutsättningar för att tillsammans med idrotten få såväl mindre som större idrottsevenemang till Lunds kommun.

Visit Lund AB kommer att i mars 2021, är det planerat, att bjuda in till ett samråd.

Arenastaden – Nationellt Centrum för framtidens idrott och folkhälsa

Två intressanta projekt, rubricerade, har presenterats för kommunledningen. Det är Arenastiftelsen samt Hemsö fastigheter som står bakom dessa initiativ.

Kultur &fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med idrottens företrädare granska dessa båda koncept vidare i beaktande av ett helhetsperspektiv för hela kommunen.

PIL har bjudits in för att tillsammans med FALK, inledningsvis, representera idrotten. Efterhand kommer ett antal föreningar att inkluderas i projektet med Christian Håkansson, Idrottsstrateg på K&F, som samordnare.

Serveringstillstånd

PIL har ett fortsatt serveringstillstånd i Idrottshallen/Högevall (konferenslokalen) som tills vidare kan användas av alla medlemsföreningar i samband med arrangemang. Lokalen bokas via Kultur- & Fritidsförvaltningen.

Mer om PIL hittar du på sociala medier

Vår hemsida finns på www.pil-i-lund.se . Huvudansvarig för vår hemsida är Magnus Feldt. Vi tar gärna emot kommentarer till förbättringar. PIL hittas också på Facebook med en egen ”portal” och den börjar nu få riktigt många besökare. Här går det också att hitta information och inlägg om vår verksamhet. Marianne Lager är det som ser till att löpande lägga ut info om PIL på Facebook.

Ett stort tack till:

Alla föreningar som varit medlemmar under 2020 och för det förtroendet vi haft att verka i idrottens anda.

Kultur- och Fritidsnämnden och dess förvaltning för ett mycket gott samarbete under 2020. Tillsammans hoppas vi göra Lund till Sveriges föreningsvänligaste och mest jämställda idrottskommun, senast 2022, inom ramen för ett nytt idrottspolitiskt program.

 

2021-03-25

Styrelsen

En till WordPress-webbplats