Hall för gymnastik och kampsporter i Bollhuset

Skrivelse från PIL till Kultur- och fritidsförvaltningen i  Lunds kommun daterad den 18 augusti 2015

Hall för gymnastik och kampsporter i Bollhuset

PIL ställer sig positiva till Bollhuset som alternativ för en Gymnastik- och kampsport hall efter att vi haft kontakter med representanter för såväl gymnastik som kampsport.  Men vi vill inte låsa oss vid detta och utesluta andra möjliga lösningar. Det är viktigt att kommunen för en nära dialog med föreningarna när det gäller att ta fram en lösning som kan tillgodose deras krav. Det får inte bli en lösning som inte är förankrad hos dessa föreningar.

PIL ser fram emot förankringsprocessen fram till november och vad vi vet har berörda föreningar redan konkretiserat sina behov både vad gäller en specialutrustad hall och andra faciliteter.

Behovet är mycket stort och brådskande och därför finns också föreningarna till hands för en nära dialog.

PIL ser att det finns ett stort behov av att bygga specialidrottshallar som bl. a möjliggör för kommunens invånare i alla åldrar att bredda sitt idrottsutövande för rörelse och träning i olika former. Vi ser även att medlemsantalen kommer att öka kraftigt.

En specialutrustad idrottshall kommer att kunna användas dagtid av exempelvis skolor, förskolor, institutioner och allmänheten precis som badhuset, ishallen och andra specialutrustade anläggningar. Och precis som nyss nämnda anläggningar måste specialredskapen samt mattor och annan utrustning i hallen vara permanenta så att föreningarnas aktiva ungdomar kan utnyttja träningstider till max och undvika ohälsosamt bärande av stora och tunga redskap och mattor.

PIL har ett önskemål om en kontinuerlig uppdatering om hur ärendet med en Gymnastik- och kampsporthall fortskrider. Det känns angeläget att i högsta grad påskynda en lösning då det i dagsläget känns som om ärendet av någon anledning förhalats i den kommunala beslutsprocessen.

Med vänliga idrottshälsningar

Styrelsen för PIL / genom Bertil Månsson

En till WordPress-webbplats