SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
PIL Paraplyorganisationen i Lund
Idrottssamarbete i Lunds Kommun

Stadgar
STADGAR
Stadgar för Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lunds kommun (PIL)

Stadgar från 2012-03-22

Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lund stiftad den 1 december 1987, har till ändamål:

 • att vara ett samlande organ för idrottsorganisationer, som är verksamma och registrerade i Lunds kommun.
 • att vara dessa idrottsorganisationers kontaktorgan med Lunds Kultur- och fritidsnämnd och andra myndigheter.
 • att främja samarbetet mellan idrottsorganisationer och andra ideellt arbetande organisationer inom Lunds kommun att medverka till och propagera för ökat ekonomiskt stöd till idrottsorganisationer, samt
 • att medverka till och propagera för uppförande av anläggningar för idrottslig verksamhet.
Medlemskap
 1. Idrottsorganisationen, som önskar ansluta sig till PIL, ska vara ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Med idrottsorganisation avses: a – idrottsförening, b – sektion enligt RF:s normer, t.ex. fotbollsektion, c – kretsorganisation (sammanslutning av flera sektioner eller föreningar inom samma riksorganisation).
 2. Idrottsorganisation, som önskar medlemskap i PIL skall insända ansökan med följande uppgifter organisationens namn, organisationsnummer samt uppgifter till förening och kontaktuppgifter.
 3. Organisations medlemsavgift i PIL fastställs årligen av PIL:s årsmöte.
 4. Organisation, som efter skriftlig påminnelse inte betalt fastställd avgift, är automatiskt skild från medlemskap i PIL.
Styrelsen
 1. PIL leds av en styrelse, bestående av 7 ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott(VU), bestående av tre ledamöter (där ordförande och kassör ingår). För speciella frågor äger styrelsen och VU rätt att kalla representanter för berörda idrotter eller andra experter.
 2. Styrelsen väljs av årsmötet, varvid ordförande väljs separat. Ordförande väljs av en tid av ett år, medan hälften av övriga ledamöter väljs vartannat år för en tid av två år.
 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 4. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår, på kallelse av ordförande, och är beslutsmässiga då minst fem ledamöter är närvarande.
Årsmöte och extra möte
 1. Årsmöte avhålls årligen före mars månads utgång.
 2. Skriftlig kallelse till årsmöte ska utsändas per post eller e-mail senast 30 dagar före mötet. Kallelse utsänds till organisationer, som under föregående verksamhetsår betalt medlemsavgift till PIL. Motioner till årsmötet PIL tillhanda 14 dagar före årsmötet.
 3. Vid årsmöte och extra möte äger varje organisation rätt att låta sig representeras av två ombud, varav ett ombud skall ha fullmakt att utöva organisationens rösträtt.
 4. Varje organisation, som betalt medlemsavgift för föregående år, har rösträtt. Varje sådan organisation disponerar en röst.
 5. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Upprop och godkännande av fullmakter
 • 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 • 4. Val av mötesordförande
 • 5. Val av mötessekretare
 • 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • 7. Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • 8. Bokslut för det gångna verksamhetsåret
 • 9. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 • 11. Till årsmötet av styrelsen hänskjutna frågor
 • 12. Motioner från PIL:s medlemsorganisationer, som inlämnats till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.
 • 13. Avgiften
 • 14. Verksamhetsplan och budget.
 • 15. Val av ordförande för en tid av ett år.
 • 16. Val av tre styrelseledamöter samt en suppleant för en tid av två år
 • 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år
 • 18. Val av en ordförande tillika sammankallande och två ledamöter i PIL:s valberedning för en tid av två år.
 • 19. Eventuellt övriga ärenden, varom ej beslut kan fattas.
 • 20. Mötet avslutas.

14. Styrelsen kan kalla till extra möte, om den så anser. Skriftlig kallelse till extra möte skall utsändas per post senast 10 dagar före mötet. Kallelse utsändes till organisationer, som under föregående eller innevarande verksamhetsår betalt medlemsavgift till PIL.

15. Extra möte skall utlysas av styrelsen inom 30 dagar, om minst 1/3 av anslutna organisationer så begär.

16. Vid extra möte förekommer följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och godkännande av fullmakter
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekretare
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Till mötet av styrelsen hänskjutna frågor
 8. Motioner från PIL:s medlemsorganisationer, som inlämnats till styrelsen i samband med begäran om extra möte enligt § 15
 9. Eventuell övriga ärenden, varom beslut inte kan fattas
 10. Mötet avslutas
 Verksamhetsår och revision

17. PIL: s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Räkenskaperna och protokoll tillhandahålles revisorerna senast den 31 januari.

18. Det åligger revisorerna att granska PIL:s förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna verksamhetsåret, samt att till styrelsen överlämna revisions- berättelse senast 15 dagar före årsmötet.

19. Två revisorer och en revisorssuppleant väljs, för en tid av ett år, vid årsmöte

Valberedning

20. PIL: s valberedning består av ordförande samt två ledamöter. Vid årsmötet väljs valberedning för en tid av ett år. Valberedningens ordförande är sammankallande.

21. Det åligger PIL:s valberedning att förbereda årsmötets val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant.

Beslut

22. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången- utom i frågor som omanmäls i § 26 och 27 – genom enkel majoritet

23. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordförande. Vid val och sluten votering skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

24. Vid oklarhet om propositionsordning fastställer ordföranden denna. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

25. Vid oklarhet i dessa stadgar äger PIL:s ordförande – vid förfall PIL: s vice ordförande – rätt att tolka detsamma.

Stadgefrågor och PIL:s upphörande

26. Förslag om ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten (årsmöten eller extra möte), varav det ena skall vara årsmöte. För godkännande av dylikt förslag fordras vid varje tillfälle minst 2/3 av vid mötet närvarande antal röster.

27. Förslag om PIL:s upplösning får endast upptas av årsmöte. För godkännande av dylikt förslag fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten. Vid varje tillfälle fordras minst 2/3 av organisationernas totala röster. Beslut om upplösning av PIL skall innehålla föreskrift om användning av PIL:s tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

 

 
Samarbetspartners
Kvinnojouren